Sabtu, 16 Februari 2008

Sejarah Kerajaan Safawi

Sejarah Kerajaan Safawi

Nama kerajaan di Persia (kini Iran), didirikan oleh Syah Isma’il Safawi (Isma’il I) pada tahun 907 H/1501 M di Tabriz. Kerjaan Safawi adalah salah satu dari tiga kejaan besar di dunia Islam pada abad pertengahan. Dua yang lainnya adalah kerjaan Usmani (Ottoman) di Turki dan Kerajaan Mogul di India. Kerajaan ini di sebelah barat berbaasan dengan kerjaan Usmani dan di sebelah timur berbatasan dengan India yang pada waktu itu berada dibawah pemerintahan Kerajaan Mogul.

Kerjaan Safawi menjadikan aliran Syiah sebagai mazhab resmi negara dan menjadikan persia pusat aliran ini. Sampai saat ini tanah Persia (Iran) merupakan pusat aliran Syiah. Nama kerajaan ini berasal dari seorang Sufi yang benama Syekh Safiuddin Ardabeli (1252-1334) dari ardabil di Azerbaijan. Ia belajar dari seorang sufi yang bernama Syekh Tajuddin Ibrahim Zahidi (1216-1301) Dijilan dekat laut Kaspia. Syekh Syaiuddin di ambil menantu oleh gurunya dan setelah gurunya wafat ia menggantikan kedudukan gurunya sebagai guru tarikat.

Tarikat ini kemudian terkenal dengan tarikat Safawiyah yang berpusat di Ardabil. Syekh Safiuddin dikenal sebagai sufi yang besar dan dianggap keramat oleh para pengikutnya. Di bawah pimpinannya, tarikat ini berkembang menjadi gerakan keagamaan yang berpengaruh di Persia, Suriah, dan Anatolia, dan kemudian menjadi gerakan politik seperti halnya gerakan tarikat Sanusiah di Afrika Utara, tarikat Mahdiyah di Sudan, dan tarikat Muridiah serta tarikat Naksyabandiyah di Rusia. Jadi kerajaan Safawi adalah jelmaan dari tarikat Safawiyah yang di usakan oleh Isma’il Safawi dan para pendahulunya.

Mengenai asal-usul Syekh Syafiuddin ada dua pendapat. Pertama ia adalah keturunan Musa Al Kazib (Imam ke 7 Syiah 12), yang berarti keturunan Rasullullah saw dari Fatimah. Kedua, ia adalah keturunan penduduk asli Iran dari Kurdistan dan seorang Sunni Mazhab Syafi’I kemudian menggantinya yang kedua berubah menjadi penganut Syiah.

Menurut beberapa ahli sejarah (mis. Huser Muins, Alam al-Islam, Dar al Fikr, Mesir), fase pertama gerakan Safawiyah mempunyai dua corak, yaitu corak Sunni pada masa kepemimpinan Safiuddin (1301-1334) dan anaknya, Saruddin Musa (1334-1399) serta corak Syiah pada masa cucu Syafiuddin, Khawaja Ali (1399-1247), dan pada masa Ibrahim (1427-1447). Pada fase kedua gerakan Safawi berubah bentuk menjadi gerakan politik pada masa Ibrahim (1447-1460) yang ingin membentuk pemerintahan sendiri. Pada saat itu di Persia ada dua dinasti bansa Turki yang berkuasa, yaitu Dinasti Kara Koyunlu (1357-1468) yang dikenal sebagai Black Sheep (Domba Hitam) yang beraliran Syiah serata berkuasa di bagian timur, dan dinasti Ak Koyunlu yang terkenal dengan White Sheep (Domba Putih) yang beraliran Sunni yang berkuasa di bagian barat.

Kegiatan Politik Safawiyah yang mendapat tekanan dari Dinasti Kara Koyunlu memaksa Junaid meninggalkan Ardabil dan minta suaka Politik kepada raja Dinasti Ak Koyunlu yang bernama Uzun Hasan (memerintah 857-882 H/1453-1477 M). persahabatan keduanya menjadi akrab setelah Uzun Hasan mengawinkan adik perempuannya dengan Junaid. Selanjutnya, keduanya bersekutu menghapi Dinasti Kara Koyunlu. Namun, cita-citanya belum tercapai. Dia kemudian digantikan oleh putranya yaitu, Haidar (w. 1476). Tokoh ini memberikan atribut kepada para pengikutnya berupa serban merah yang berumbai dua belas yang di sebut Qizilbas (Kepala merah). Rumbai dua belas ini melambangkan Syiah Dua Belas dan berpengaruh menumbuhkan fanatisme dan militansi para pengikut Syiah. Tetapi perjuangan mereka ini baru berhasil pada masa pemerintahan Isma’il Syafawi, Putra Haidar. Selama 5 tahun (1494-1499) Isma’il dan para pengikutnya menghimpun kekuatan yang besar di Jilan untuk menaklukkan Ak Koyunlu yang telah berhasil bersekutu dengan Kakeknya, Junaid. Tetapi persekutuan ini pecah akibat persaingan politik. Ayahnya, Haidar, mati terbunuh dalam suatu pertempuran di Syirwan. Isma’il dan pasukan Qizilbasnya berhasil menaklukkan Syirwan, kemudian ia menuju ke wilayah Ak Koyunlu. Dalam suatu pertempuran yang sengit di Sharur dekat Nakchivan pada tahun 1501, Isma’il memenangkan pertempuran itu dengan gemilang dan berhasil memasuki Tabriz ibu kota Dinasti Ak Koyunlu. Pada tahun itu juga ia dirikan Kerajaan Safawi dan memproklamasikan dirinya sebagai raja, sebagai pimpinan Rohani, dengan kata lain pimpinan politik. Bahkan dirinya sendiri dianggap sebagai manifestasi Tuhan.

Diantara sultan-sultan besar dari kerajaan Safawi, selain dari Syah Isma’il Safawi (1501-1524), adalah Syah Tahmasp I (1524-1576) dan Syah Abbas (1585-1628), raja yang dianggap berjasa membawa Kerajaan Safawi mencapai puncak kemajuan dan kerajaan. Karena dengan kekuatan militernya kerajaan ini menguasai seluruh daerah dalam suatu pertempuran ia dapat menguasai Kepulauan Hormuz dari tangan orang Portugis dan nama pelabuhan orang Gumron diubah menjadi pelabuhan Bandar Abbas (sampai sekarang). Syah Abbas memindahkan ibu kota kerajaan dari Qizwan ke Isfahan. Setelah Syah Abbas, tidak ada lagi raja-raja Safawi yang kuat karena terjadinya perebutan kekuasaan sehingga kerajaan menjadi lemah, dan akhirnya kerajaan dapat dijatuhkan oleh Nadir Syah (1736-1747), kepala salah satu suku bangsa Turki yang terdapat di Persia.

Kemajuan Kerajaan Safawi

Kemajuan yang dicapai kerajaan safawi tidak hanya terbatas di bidang politik. Di bidang yang lain, kerajaan ini juga mengalami banyak kemajuan. Kemajuan-kemajuan itu antara lain adalah sebagai berikut :

Bidang Ekonomi

Stabilitas politik Kerajaan Safawi pada masa Abbas I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian Safawi, lebih-lebih setelah kepulauan Hurmuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan dikuasainya Bandar ini maka salah satu jalur dagang laut antara Timur dengan Barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Perancis sepenuhnya menjadi milik kerajaan Safawi.

Di samping sector perdagangan, kerajaan Safawi juga mengalami kemajuan di sector pertanian terutama di daerah Bulan Sabit Subur (Fortile Crescent).

Bidang Ilmu Pengetahuan

Dalam sejarah Islam bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuna. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila pada masa Kerajaan Safawi tradisi keilmuan ini terus berlanjut.

Ada beberapa ilmuwan yang selalu hadir di majelis istana, yaitu Baha al-Din al-Syaerazi, generalis ilmu pengetahuan, Sadar al-Din al-Syaerazi, filosof, ahli sejarah, teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi mengenai kehidupan lebah-lebah. Dalam bidang ini, kerajaan Safawi mungkin dapat diakatakan lebih berhasil dari dau kerajaan besar Islam Lainnya pada masa yang sama.

Bidang Pembangunan Fisik dan Seni

Para penguasa kerajaan ini telah berhasil menciptakan Isfahan, ibu kota kerajaan, menjadi kota yang sangat indah. Di kota tersebut berdiri bangunan-bangunan besar lagi indah seperti mesjid-mesjid, rumah-rumah sakit, sekolah-sekolah, jembatan raksasa di atas Zenda Rud, dan istana Chihil Sutun. Kota Isfahan juga diperindah dengan taman-taman wisata yang ditata secara apik. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat 162 mesjid, 48 akademi, 1802 penginapan, dan 273 pemandian umum.

Di bidang seni, kemajuan nampak begitu kentara dalamgaya arsitektur bangunan-bangunannya, seperti terlihat pada mesjid Shah yang dibangun tahun 1611 M dan mesjid Syekgh Lutf Allah yang dibangun tahun 1603 M. Unsur seni lainnya terlihat puladalam bentuk kerajinan tangan, keramik, karpet, permadani, pakaian dan tenunan, mode, tembikar, dan benda seni lainnya. Seni lukis mulai dirintis sejak zamanTahmasp I. Raja Ismail I pada tahun 1522 M membawa seorang pelukis timur ke Tabriz. Pelukis itu bernama Bizhad.

Demikianlah puncak kemajuan yang dicapai oleh kerajaan Safawi. Setelah itu, kerajaan ini mulai mengalami gerak menurun. Kemajuan yang dicapainya membuat kerajaan ini menjadi salah satu dari tiga kerajaan besar Islam yang disegani oleh lawan-lawannya, terutama dalam bidang politik dan militer. Walaupun tidak setaraf dengan kemajuan Islam di masa klasik, kerajaan ini telah memberikan konstribusinya mengisi peradaban Islam melalui kemajuan-kemajuan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, peninggalan seni, dan gedung-gedung bersejarah.

Kemunduran dan Kehancuran Kerajaan Safawi

Diantara sebab-sebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi ialah konflik berkepanjangan dengan kerajaan Usmani. Agi kerajaan Usmani, berdirinya kerjaan Safawi yang beraliran Syi’ah merupakan ancaman langsung terhadap wilayah kekuasaannya. Konflik antara dua kerajaan tersebut berlangsugn lama, meskipun pernah berhenti sejenak ketika perdamaian pada masa Shah Abbas I. Namu tak lama kemudian Abbas meneruskan konflik tersebut, dan setelah itu dapat dikatakan tidak ada lagi perdamaian antara kedua kerajaan besar Islam itu.

Penyebab lainnya adalah dekadensi moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi. Ini turut mempercepat proses kehancuran kerajaan tersebut. Sulaiman, disamping pecandu berat narkotik, juga menyenangi kehidupan malam beserta harem-haremnya selama tujuh tahun tanpa sekalipun menyempatkan diri menangani pemerintahan. Begitu juga sultan Husein.

Penyebab penting lainnnya adalah karena pasukan ghulam (budak-budak) yang dibentuk oleh Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi seperti Qizilbash. Hal ini disebabkan kerena pasukan tersebut tidak disiapkan secara terlatih dan tidak melalui proses pendidikan rohani seperti yang dialami oleh Qizilbash. Sementara itu, anggota Qizilbash yang baru tidak memiliki militansi dan semangat yang sama dengan anggota Qizilbash sebelumnya.

Tidak kalah penting dari sebab-sebab diatas adalah seringnya terjadi konflik internal dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluaraga istana.

Tidak ada komentar: